Vrátenie tovaru

Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu


8.1.Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy
podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru podľa bodu 8.1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj
tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

8.1.1.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.


8.1.2.Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č.
102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP, lehota na odstúpenie od
zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.


8.1.3.Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č.
102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote v zmysle bodu 8.1.2. týchto VOP, lehota
na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP


8.1.4.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To
neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).


8.3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť
najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa
považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je:
PROFITOP BA s.r.o., Černyševského 46, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho. 


8.4.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie
práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované
vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o
odstúpení od zmluvy“).


8.4.1.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať
žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady
nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby.


8.5.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm.
h). Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť formulár odstúpenia
od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný na Webovom sídle Predávajúceho.


8.7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na
vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od
zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je
možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám,
alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.


8.8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné ainých nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z.
z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov


8.9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný
uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia,
ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa
rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.


8.10.Produkty v prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci odporúča zasielať doporučenou
formou. Tovar Predávajúci odporúča nezasielať formou dobierky, ktorá nebude zo strany
Predávajúceho prevzatá.


8.11.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu
alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že
ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov


8.12.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.
uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších
nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.


8.13.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7
ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Konkrétne:
a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy,
c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom,
g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom
ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu,
ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného
tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté
počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred
neobjednal,
i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby
v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


8.14.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné
prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia
finančných prostriedkov spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.


8.15.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný
vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je
tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže
Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


8.16.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil
výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je
povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na
základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluvenadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.


8.17.Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

8.17.1.Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah
poskytnutého plnenia, ak:
8.17.1.1.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm.
j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
8.17.1.2.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby
podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení


8.17.2.Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom
nosiči, ak:
8.17.2.1.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania
elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
8.17.2.2.Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa
prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
8.17.2.3.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2
písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení8.18.Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar
dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné
tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie
tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení


8.19.Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať
poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o
poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:
8.19.1.Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
8.19.2.Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania
služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol
riadne poučený podľa bodu 8.19.1 týchto VOP


 Alternatívne riešenie sporov

9.1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa
na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa
predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní
odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným
subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská
obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej
republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-
1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa
obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu
použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej
stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy
vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota
sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku
za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim
a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo
súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke
Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Pre zobrazenie formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy kliknite na odkaz nižšie:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku